Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni

Sady pětatřicátníků 14, 306 14 Plzeň

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

Sekretariát katedry - Martina Čechová

  • Martina Čechová
  • místnost: PC 118
  • telefon: +420 377 63 7361
  • e-mail: mcechov@kop.zcu.cz
  •  

 

Katedra veřejné správy 

Sekretarát katedry - Jana Hájková

Tajemník katedry:

 

Konzultační hodiny - Ilona Kostadinovová, akademický rok 2016-17

  •  

Konzultační hodiny Kostadinovová I. - v zímním semestru neučím, až v letním semestru 2017,

vždy v návaznosti na probíhající výuku hodinu před přednáškou nebo seminářem nebo po nich dle individuální dohody se studenty prostřednictvím emailu ilda@seznam.cz, v krajním případě lze zaslat sms na tel. +420/ 777 57 40 16, lze se dohodnout na konzultaci zcela individuálně. 

 

Studenti s individuálním studijním plánem!

Neúčast na seminářích nahrazují zpracováním seminární práce v rozsahu 7-8 stran. Věnujte se příkladům, které se probírají v seminářích a rozeberte je z pohledu dikce zákonů, literatury a judikatury, kterou byste k tématice našli. Seminární práci mi pak v závěru semestru předložte k posouzení. Vytisknutou mi ji můžete nechat na sekretariátu u naší sekretářky paní M. Čechové nebo J. Hájkové. Toleruji maximálně 2 omluvené absence na seminářích. 

 

Studenti, kteří u mne píší bakalářskou či diplomovou práci mi musí předložit podklad pro zadání práce - cíl, metody, základní prameny práva a literatura, který schválím a podepíši. Pro přípravu podkladu lze vyjít z mnou vypracovaného aktuálního přehledu pramenů práva a doporučené literatury k jednotlivým mnou vyučovaným předmětům, které jsou publikovány na této webové stránce. Podklad zadání je potřeba vložit do informačního systému na webu https://www.stag.zcu.cz/ do sekce kvalifikační práce. Veškeré podklady k vypracování podkladu mi předkládejte v konzultačních hodinách nebo zasílejte na můj email ilda @seznam.cz

Při zpracování bakalářských prací prosím správně odkazujte na publikace, blíže též https://www.citace.com/