Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Publikace 2017

Encyklopedie právních dějin Práva sociálního zabezpečení od roku 1990, VII. svazek vyšel - https://www.encyklopedie-pravni-dejiny.cz/svazky/vi-svazek-pravni-pravo-po/, doplněná verze 2017

Publikační činnost

Odborné články:

Kostadinovová, I. : Struktura soudu jako záruka jeho efektivního fungování v praxi. Budování Mezinárodního trestního tribunálu. Via Iuris, 2/2003, www.i-eps.cz/viaiuris

Kostadinovová, I. : Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v pracovněprávních vztazích, Karlovarská právní revue, 1/2006, str. 92-103, ISSN 1801-2193

Kostadinovová, I. , Petr, P. : Případ Mangold (diskriminace zaměstnanců na základě věku v SRN), Věc veřejná, K otázkám veřejné správy jihočeského regionu, Vysoká škola Evropských a regionálních studií, o. p. s.  2/2006, vsers.cz/wp-content/uploads/2012/10/vv2006-2.pdf2013PripadMangoldI.K.P.P..pdf (155,3 kB)

Kostadinovová, I. : Těhotenství a jeho důsledky v pracovněprávních vztazích, Karlovarská právní revue, 3/2006, , str. 46-53, ISSN 1801-2193

Kostadinovová, I. : Pracovnělékařská péče podle nového zákoníku práce, Karlovarská právní revue, 4/2007, str. 48-56, ISSN 1801-2193

Kostadinovová, I. : Praktické dopady nového zákoníku práce na podnikatele, Daně a právo v praxi, str. 56-61, 11/2007

Kostadinovová, I.: Sjednání mzdy s ohledem na přesčasy a cestovní náhrady, Personál, Bulletin pro podporu a rozvoj lidských zdrojů, Grafia, s. r. o., str. 23, prosinec 2008

Kostadinovová, I., Flajšhansová, V., Nechutná, J. : Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti od 1. 1. 2009, Karlovarská právní revue, 1/2010, ISSN 1801-2193, str. 67-75

Kostadinovová, I. Pracovní poměr na dobu určitou, neomezené opakované uzavírání či prodlužování pracovního poměru na dobu určitou, zaměstnávání poživatelů starobního důchodu. Karlovarská právní revue, 1/2010, ISSN 1801-2193, str. 23 – 38

Kostadinovová, I. Překážky v práci na straně zaměstnavatele. Karlovarská právní revue, 2/2010, ISSN 1801-2193

 

Cizojazyčné články:

Kostadinovová, I. : Novelle des Arbeitsgesetzbuches, Prager Zeitung, Právo a daně, 29. 11. 2007

 

Učebnice:

Komentář k ústavě ČR a Listině, Komentář k článkům 28, 29 a 30 Listiny základních práv a svobod, Klíma, K. a kol., Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2005, ISBN 80-86898-44-X, 2. rozšířené vydání 2009 ISBN 978-80-7380-140-3

Státověda, Sociální funkce státu (17. kapitola), Klíma a kol., Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2006, ISBN 80-86898-98-9, dotisk 2009

Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2009 ISBN 978-80-7380-189-2

 

Skripta:

Základy pracovního práva, Vysoká škola Karlovy Vary, 2002, 2003, 2004 (nemá číslo ISBN)

 

Příspěvky z konferencí:

Kostadinovová, I. : Position Paper, Globalizace a vzdělanost – studentská konference SFORUM 2001, Praha, www.sforum.net

Knoll, V. , Karhanová, M. (eds), Naděje právní vědy Býkov 2007, Sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 12. – 14. 10. 2007 na Zámeckém statku Býkov, Kostadinovová, I. : Péče zaměstnavatele o kulturní a sociální podmínky zaměstnanců aneb zaměstnanecké výhody zajímavé rovněž pro zaměstnavatele, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., ISBN 978-80-7380-122-9, str. 381