Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Novela občanského zákoníku č. 460/2016 Sb.

02.11.2016 16:50

Aktuální stav legislativního procesu včetně sněmovního tisku č. 642 lze sledovat na stránkách PS PČR, návhr zákona byl na 50.schůzi schválen ve 3. čtení dne 26. 10. 2016, novela byla publikována ve Sbírce zákonů ČR pod č. 460/2016 Sb. a v roce 2017 nabývá účinnosti a částečně v roce 2018. 

Zákon č. 460/2016 Sb. novela občanského zákoníku, zákoníku práce (zrušen § 56a ZP) a dalších souvisejících právních předpisů - Z.460-2016Sb.NovelaOZ.pdf (139098)ÚČINNOST Čl.X Tento zákon nabývá účinnosti šedesátým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 31 a čl. II bodu 6, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení, a s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 13 až 22 a čl. II bodů 3 až 5, části druhé čl. III bodů 2 až 4, části páté čl. VI, části šesté čl. VII, části sedmé čl. VIII bodu 2 a části osmé čl. IX, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.

—————

Zpět