Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Bratislava Legal Forum 2020

28.01.2020 11:33

Příjemný start do nového roku 2020 všem. 

Bratislavské právnické fórum ve dne 6. - 7. 1. 2020, on-line informace o programu a účastnících

 

Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát (Západočeská univerzita v Plzni/UK Praha, Fakulta právnická, Plzeň, Czech Republic)

Názov: Advokát v sporoch o nároky z pracovnoprávnych vzťahov a vzťahov práva sociálneho zabezpečenia

 

Abstrakt: Cieľom predloženého príspevku je snaha zhodnotiť význam nutnosti právneho zastúpenia advokátom v sporoch vyplývajúcich z právnych vzťahov pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia v Českej republike v porovnaní s právnymi úpravami vo vybraných krajinách Európskej únie a to predovšetkým v Spolkové republike Nemecko a v Slovenské republike.

—————

Zpět